Regulamin Konkursu

„wyKOMBinuj mOst 2013”

Organizator


§ 1

Organizatorem konkursu pod nazwą „wyKOMBinuj mOst 2013”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska zwane dalej „Organizatorem”.

Czas, miejsce i sposób przeprowadzenia konkursu


§ 2

1. Konkurs odbędzie się na terenie Politechniki Gdańskiej w dniach 10-13 kwietnia 2013 r.
2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
- pierwszego dnia wykonywane będzie zadanie konkursowe;
- drugiego dnia odbędzie się seminarium o tematyce mostowo mechanicznej;
- trzeciego dnia zostanie przeprowadzone badanie wytrzymałości konstrukcji, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do pewnych modyfikacji regulaminu Konkursu, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.kombo.pg.gda.pl/WM_2013

Uczestnicy


§ 3

1. Uczestnikami Konkursu są trzyosobowe drużyny składające się ze studentów uczelni wyższych lub uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, noclegiem, dietami i innymi wydatkami Uczestników Konkursu.

Komisja


§ 4

1. Skład Komisji Konkursowej ustali Organizator i poda do wiadomości do 27 marca. W jej skład wchodzić będą: Kierownik Katedry Mechaniki Budowli i Mostów (lub wskazany przez niego przedstawiciel Katedry), pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej oraz członkowie KoMBo. Do udziału w Komisji zaproszeni są również w dniu Konkursu Opiekunowie naukowi drużyn spoza Politechniki Gdańskiej.
2. Przewodniczącego Komisja wybiera z własnego grona, w dniu Konkursu, zwykłą większością głosów.
3. Do zadań Komisji należy:
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu podczas Konkursu;
- sprawowanie nadzoru nad poprawnością przeprowadzania prób obciążania konstrukcji;
- rozstrzyganie ewentualnych sytuacji wątpliwych lub spornych;
- ocena projektów i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do konkursu finałowego w przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń niż 30.

Istota konkusu


§ 5

1. Konkurs polega na wykonaniu zadań opisanych w par. 6 ust. 1. regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do Konkursu jako Uczestnik Konkursu oraz dostarczenie projektu konkursowej konstrukcji.
3. Zgłoszenia drużyn oraz projekty należy dostarczyć do Organizatora do dnia 3 kwietnia 2013 drogą elektroniczną na adres kombo@pg.gda.pl .
4. Wzór formularza zgłoszeniowego umieszczono w Załączniku A. Zgłoszenia muszą zawierać podpisy członków drużyny i być przesłane w formacie pdf.
5. Projekty należy przesłać w formacie pdf. Projekty będą drukowane na papierze rozmiaru A4. Maksymalna objętość projektu to 5 stron.
6. Podczas konkursu sprawdzana będzie zgodność projektu z wykonywaną konstrukcją. Niezgodność może być podstawą do dyskwalifikacji.
7. Lista drużyn zakwalifikowanych do finału Konkursu ogłoszona zostanie 5 kwietnia na podstawie oceny projektów. Pod uwagę brana będzie poprawność oraz sens techniczny projektu. Weryfikatorami będą pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, wchodzący w skład Komisji Konkursowej.
8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia, nazwiska, zdjęcia oraz nazwy uczelni na stronach internetowych www.kombo.pg.gda.pl .

Zadanie konkursowe


§ 6

1. Każda drużyna ma za zadanie w czasie sześciu godzin skonstruować model przęsła mostowego pracującego w schemacie belki wolnopodpartej z materiałów i przy użyciu narzędzi określonych w par. 6 ust. 2. regulaminu.
2. Do wykonania modelu Uczestnicy będą mogli wykorzystać wyłącznie dostarczone przez Organizatora materiały:
- sześć arkuszy brystolu o wymiarach 700 x 1000 [mm] i gramaturze 280g/m2;
- dwa kleje polimerow2:2 x 500 ml
Ponadto, Uczestnicy będą mogli wykorzystywać własne narzędzia, takie jak:
- nożyczki, skalpele
- linijki
- długopisy i ołówki
- odważniki
- inne przedmioty zgłoszone drogą mailową do 5 kwietnia 2013 r. i zatwierdzone przez Organizatora
3. Klejenie mostów odbędzie się w miejscu wytyczonym przez organizatora i na przygotowanych stanowiskach. Zabrania się klejenia i cięcia poza stanowiskiem - np. na ziemi.
4. Wymagane jest, aby wykonywany model posiadał jezdnię, bezpośrednio do której będzie możliwe przyłożenie obciążenia z maszyny wytrzymałościowej Zwick za pomocą stopki kwadratowej o wymiarach 10x10 [cm]. Dopuszczalne wymiary przęsła znajdują się w Załączniku B Regulaminu. Wymiary te muszą również umożliwiać przejazd pojazdu testowego w postaci samochodu-zabawki na całej długości jezdni (Załącznik C). .
5. Obciążanie przęsła przebiegać będzie w sposób następujący:
a) przęsło zostaje obciążone przez pojazd testowy o masie 1.5 kg oraz wymiarach nie większych niż: długość 15 cm, szerokość 7 cm, wysokość 10 cm, którego przejazd z jednego do drugiego końca przęsła zostanie wykonany przez jednego z Organizatorów na godzinę przed właściwym obciążaniem w maszynie wytrzymałościowej przy udziale Organizatorów oraz obecnych przedstawicieli drużyn. Na godzinę przed właściwym obciążaniem odbędzie się również ważenie i mierzenie konstrukcji.
b) jeżeli przejazd testowy zakończy się powodzeniem, to przęsło zostaje umieszczone w maszynie wytrzymałościowej i wstępnie obciążone siłą 10 [N] w środku rozpiętości, jak pokazują rysunki w Załączniku C;
c) uzyskane ugięcie przyjmuje się jako stan zerowy;
d) przęsło podlega następnie dalszemu obciążeniu, w tym samym miejscu przyłożenia siły, z prędkością 15 mm/min;
e) badanie uważa się za zakończone w momencie gdy ugięcie osiągnie wartość 30 mm;
f) odciążenie konstrukcji;
g) wyjęcie konstrukcji z maszyny wytrzymałościowej.
6. Uczestnicy zostaną sklasyfikowani pod względem nośności i masy modelu zgodnie ze wzorem:
Ki = Ri/miobliczeniowe , gdzie:
Ki  - punkty i-tej drużyny;
Ri  - maksymalna siła przeniesiona przez konstrukcję i-tej drużyny
miobliczeniowe= mi lub 200g, jeżeli mi < 200g
mi  - masa konstrukcji i-tej drużyny
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników postępujących niezgodnie z Regulaminem. W szczególności przyczyną wykluczenia Uczestników z Konkursu może być:
a) złamanie zasad uczciwej rywalizacji;
b) wykorzystanie materiałów i narzędzi innych niż określone w ust. 2. tego paragrafu.

Nagrody oraz ich przekazanie


§ 7

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora.
2. Nagrody w Konkursie otrzymują Uczestnicy, którzy uzyskali trzy najlepsze współczynniki Ki wytrzymałości do masy.

Postanowienia końcowe


§ 8

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Komisja zwykłą większością głosów.
2. W przypadku otrzymania przez drużyny tej samej liczby punktów, o wygranej decyduje maksymalna siła przeniesiona przez konstrukcję.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik A    Załącznik B    Załącznik C